تیم رانگو

057fa8003747ac2e40402249b37279c2f649918c


تیم رانگو، متشکل از افراد متخصص و شناخته شه در حوزه فعالیت های اجتماعی و داوطلبینی است که دغدغه بهبود جامعه را از طریق توانمندسازی اعضای آن و پیاده سازی پروژه های نوآورانه دارند.